ⵉⵏⵉⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵣⵉ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ. ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⵕⴰⵏ ⵎⵓⵔⵙⵉ ⵉ ⵉⴳⵕⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ

Note: Amazigh translation of the English translation.

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴷⵔⵏ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵖⴰⵔ, ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴰⵔⵉⵊⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1982, ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵉⵔⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵉⵙⵇⵇⵙⴰⵜ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⴷⴰⵔⵉⵊⵜ ⴷ ⵜⴹⵏⵏⴰⵥⵉⵜ “ⵡⴰⵛ ⵡⴰⴽⵍ ⵏⵅⵅⵯⴰⵍⴰ (ⵉⵙ ⵜⵛⵛⵉⵜ ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ)?” ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⵜⵛⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⴰⵍ. ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵔⵎⵉⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⴷⴰⵔⵉⵊⵜ. ⵉⵔⵓⵔ ⵙ ⵜⵣⵣⵉⴷⴳⴰ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ “ⵢⴰⵀ”. ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵣⵓⵅⵅⵓ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ. ⵉⴷⵔⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵕⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

“ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⵣⵓⵅⵓ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵜⵎⵉⵇⵇⵉⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵙⵔⴰⴳⵏ ⴳ ⵓⵖⵓⵏⴼⵓ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵔⵡⵍⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ.”

ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵎⵣⴰⴷⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵕⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙ. ⴰⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ, ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵙ ⵉⵣⵡⵔ, ⵙⴳ ⵜⵖⵍⵍⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵜ, ⴰⵍⵉⴽ ⴰⵕⵓⵎⵉ, ⴰⵔ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵎⵙⵍⵎⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ.

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵜⴳⵉ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴳ ⴰⵏⵖ ⴼⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵢⴰⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ  ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵖⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵎⵥⵉⵢ, ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ. ⴰⴽⴷ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ

  • ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: 40
  • ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: 5
  • ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ (ⵜⵓⵖⴷⴰⵎⵙⵜ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ …), ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ, ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ …), ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵉⵏ (ⵜⴰⵥⵏⴰⴳⵜ, ⵜⴰⵜⵙⵔⵜ …), ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵜⴰⵔⴳⵉⵢⵉⵏ (ⵜⴰⵎⴰⵀⵇⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵛⵇ, ⵜⴰⵡⵍⵎⵉⵜ …) ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ.
  • ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: 13
  • ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵍⵉ, ⵏⵏⵉⵊⵔ, ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ; ⵜⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵎⵎⵓⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵣⵓⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵢⵉⵏ.

ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ; ⵎⴰⵛⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ “ⵉⵜⵏⵓⵍⵓⵊ”(ⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴼⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⵓⴱⴰⵏⵜ), ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 13.8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ 2017, ⵜⴹⴼⵓⵕ ⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 8.8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 1.5 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ 2022. ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵓⴷⴻⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴱⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵜⴰⵙ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵃⴱⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ. 

ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⵏⴷⴷⴰⴱⵓ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ, ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙ.ⴳ.ⵙ.ⵎ), ⵜⵉⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⵕⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ:

“ⴰⵍⴽⴽⵓⵎ ⵙ ⵓⵎⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵎⴰⵛⵛ, ⵙ ⵡⴰⵅⵓⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵖⴰⵔ ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵔ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ”.

ⵙⵎⵍⵏⴷⴻⴷⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵥⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⵓⴽⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⴰⴷⵏⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵏⵏⴰⴱⴱⴰⵢ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ. ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ: 

“ⵙⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ, ⵉⴳ ⵏⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵓⵣⴷⵉⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ; ⵜⴰⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴱⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ; ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵏⵖ ⵜⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⴷⴳⴳⵉ”.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴱⴱⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵛⴽⵓ: “ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏⵏⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ”.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴳⴳⵯⵔⴰ, ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21, ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵍⵎⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴳ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⵜⴻⵜⵜⵙⵙⵉⴷⴻⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2011, ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ 2011 ⵏⵏⴰ ⴳ ⴼⴼⵓⵖⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵏ ⵜⵉⴽⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵓⵍⴽⴽⵓⵎ ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵉⴱⴱⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⴼⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵜⵜⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⴰⵢ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⵉⵔ ⵙ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵙⵙⵓⴷⴰ ⵎⵅⴰⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ,  ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵍⵏⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵖⴼ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵍⵏⴷⴰⴷⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵉⵏⵉⴼⵏ, ⴷ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴳ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ. ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵙⵏⵜ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵣⴷⵉⵔ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⵏⵉⴼⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ.

ⵜⴰⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ

ⵎⵖⴰⵔ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵙⵓⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ ⴳ 2023. ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ 500 ⵏ ⵉⴼⴹⵏ ⵙⴳ 7 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ 9000 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⴽⵛⵉⵎ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵙⴳ ⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⵓⴷⴻⴷ, ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵓⵔ ⵏⵏ ⵜⵣⵔⵉ 3 ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.

ⵜⵙⵙⵓⴷⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2030, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵓⴼ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵚⴰⵕⴰⴹ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵏ ⵉⴷ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⴰⴷⴰⵔⵉⵊⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵎⵚⴰⵕⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⴳⵕⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵊⴷⴷⵉⵙ, ⵙⵙⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ, ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵚⴰⵕⴰⴹ ⵏ ⵊⴷⴷⵉⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ, ⵎⵖⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵔ ⵉⵔⵎⵉⵙ ⵎⴰ ⵅⴼ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵙⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ ⵙ ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏⵏⵙ:

“ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏⵏⴰⵖ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵎⴰⵛⵛ ⴷⴰⵔ  ⵊⴷⴷⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ.  ⵉⵣⵓⵅⵅⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵓⴹⵏⵉⵥ “ⵡⴰⵛ ⵏⵜⴰ ⵛⵍⵃ, ⵎⴰⴽⴰ ⵜⵄⵕⴼⵛ ⵍⵄⵕⴱⵢⵢⴰ [ⵉⵙ ⴰⵛⵍⵃⵉ ⴰⴷ ⵜⴳⵉⵜ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ]!” 

ⵙⵙⵉⴷⴻⴷⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵖⵓⴱⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵔⵡⴰⴷⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⴰⵎ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵓⵔ ⵣⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴼⴹⵏ.

ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⴷⵔⴰ “ⵡⵉⴱ 2.0” ⴳ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⴼⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴷⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⵔⴳⴳⵯⴰ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ. ⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ. ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵓⵔ ⵣⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ, ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵛⵓⵎⵜ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵍⴰⴱⴰⴽⵜ ⴷ ⵉⵣⴳⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰ, ⵎⴰⵛ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ. ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵙ.ⴳ.ⵙ.ⵎ. ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵓⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴼⵔⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵕⵏⵉⵜ, ⵎⵎⵥⵍⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⴼ; ⴰⵎ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021, ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ 800 ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ, ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⴻⵔ ⴳ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴼⵓⵕⵏ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴱⴱⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵔⴽⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵖⵓⵕ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⴼⴽ ⵉ ⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵙⵙⵉⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ:

“ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵏⴼⵍ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ. ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⴳⵓⵜ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵎⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ”.

 

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.