Latest stories

ⵉⵏⵉⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵣⵉ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

  24 August 2023

ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉⵎⵙⵍⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⵙⵉⵏⵉ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵓⵖⵔⵉⵎ. (Amazigh translation of the English translation)